SURE:ssa olemme alustavasti tunnistaneet seuraavia datalähtöisen jatkuvan työssä oppimisen toimintamallin elementtejä. Mallia testataan ja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella tiiviissä vuorovaikutuksessa kohdeyritysten kanssa. 

Lähtökohta

Jatkuva oppiminen on yrityksen strategian keskiössä. Osaamisen kehittäminen on integroitu osaksi yrityksen strategiaa. Oppimistoimet ovat linjassa yrityksen suurempien tavoitteiden kanssa ja tukevat pitkän aikavälin menestystä.

Edellytykset: 

 • Jokainen yksilö ja tiimi on vastuussa omasta oppimisestaan. 
 • Johto on sitoutunut jatkuvaan oppimiseen. 
 • Johto motivoi ja sitouttaa henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen erilaisilla kannustimilla. 
 • Johto viestii selkeästi oppimisen strategisesta merkityksestä. 

Mahdollistajat: 

 • Psykologisesti turvallinen yrityskulttuuri kannustaa jatkuvaan oppimiseen.  
 • Reaaliaikaista dataa hyödynnetään henkilöstön osaamistarpeiden tunnistamisessa ja ennakoinnissa.  
 • Teknologiset ratkaisut, kuten älykkäät oppimisalustat, tekoälypohjaiset ohjelmat ja mobiilisovellukset, tukevat oppimista. 
 • Kumppanuudet ja verkostot tukevat tiedonvaihtoa ja yhteisöllistä oppimista.  
 • Oppiminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. 

Keskeiset osaamisalueet: 

Mallissa varmistetaan, että henkilöstöllä on tarvittavat taidot ja tiedot toimia menestyksekkäästi monimutkaisessa ja muuttuvassa globaalissa liiketoimintaympäristössä. Strategisia osaamisalueita ovat: vientiosaaminen, vihreän siirtymän osaaminen ja vastuullisuusosaaminen. 

Mallissa huomioidaan tulevaisuuden työelämän trendit ja niiden vaikutus osaamistarpeisiin. 

Mallissa huomioidaan kansainvälisen kaupan ilmiöiden muutokset ja niiden vaikutukset liiketoimintaan. 

Mallissa huomioidaan kansainvälisen kaupan signaalit, trendit ja skenaariot ja varmistetaan, että jatkuva oppiminen vastaa näihin tarpeisiin. 

Käytössä olevat keinot lisätä, uudistaa ja kehittää osaamista: 

Oppiminen on monikanavaista (webinaarit, podcastit, verkkokurssit, työpajat, projektit, mentorointi jne.).  

Virtuaalitodellisuutta ja/tai simulaatioita hyödynnetään käytännön taitojen kehittämisessä. 

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen: 

 • Toimintamalli tarjoaa työkalut ja resurssit osaamisen hallintaan myös organisaatioissa, joissa ei ole omaa HR/HRD-yksikköä. 
 • Mallissa huomioidaan osaamisen kehittämisen ad hoc -luonne pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.  
 • Selkeät prosessit ohjaavat osaamisen tunnistamista ja kehittämistä. 
 • Osaamista ja suorituksia arvioidaan ja tunnustetaan asianmukaisesti (sertifikaatit, osaamismerkit). 
 • Palauteprosessit mahdollistavat henkilöstön aktiivisen osallistumisen mallin kehittämiseen. 
 • Jatkuvan työssä oppimisen toimintamalli on käyttäjäystävällinen ja selkeästi ohjeistettu. Käyttäjille tarjotaan tukea. 
 • Toimintamalli joustaa pk-yritysten resurssien ja tarpeiden mukaan. Ratkaisut ovat skaalattavissa. 
 • Mallissa hyödynnetään kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka eivät vaadi suuria investointeja. 
 • Mallia pystytään joustavasti sopeuttamaan kriiseihin ja äkillisiin muutoksiin. 

Oppimisen mittaaminen ja seuranta: 

Jatkuvan oppimisen vaikutusta liiketoiminnan tulokseen (yrityksen suorituskykyyn, resilienssiin ja elinvoimaan) arvioidaan ja mitataan selkeillä mittareilla.  

Oppimisen aktiivisella seurannalla varmistetaan, että oppimistoimet tukevat strategisia tavoitteita.