SURE:n tavoitteena on  

  1. tukea pk-vientiyritysten kestävää kasvua tulevaisuuden muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
  2. auttaa pk-vientiyrityksiä ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita nykyhetkestä 3-5 vuoden päähän ja johtamaan jatkuvaa työssä oppimista tiedon avulla.  

 

SURE-tiimin pohdintaa yrityksen muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä

Pk-vientiyritysten kestävä kasvu ja proaktiivinen valmistautuminen muuttuviin haasteisiin sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi:

Toimintaympäristön jatkuvat muutokset, kuten geopoliittiset vaihtelut ja digitalisaatio vaativat pk-vientiyrityksiltä kykyä tunnistaa ja ennakoida osaamistarpeitaan. Hankkeen tavoitteena on älykkään analytiikan avulla tunnistaa yritysten nykyinen osaaminen, havaita osaamiskapeikot ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita, erityisesti hankkeen strategisissa teemoissa: vientiosaaminen, vastuullisuus ja vihreä siirtymä. Tavoitteena ovat suorituskykyiset, resilientit ja elinvoimaiset pk-vientiyritykset. Proaktiivinen sopeutuminen muuttuvaan toimintaympäristöön vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja valmiutta selviytyä tulevista kriisitilanteista globaaleilla markkinoilla.

Pk-vientiyritysten jatkuvan työssä oppimisen johtaminen datan avulla:

Tavoitteena on tunnistaa jokaisen kohdeyrityksen liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen kannalta olennaisia trendejä ja signaaleja eri tietolähteiden avulla sekä rakentaa erilaisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita nykyhetkestä 3–5 vuoden päähän, jotta yritys voi ennakoivasti vastata toimintaympäristön muutoksista johtuviin osaamistarpeiden muutoksiin. Tavoitteena on tuoda tiedolla johtaminen osaksi pk-vientiyritysten päivittäistä toimintaa, jotta ne voivat johtaa jatkuvaa työssä oppimista datan avulla. Hankkeessa kehitetään datalähtöinen jatkuvan työssä oppimisen toimintamalli, joka vahvistaa pk-vientiyritysten vientiosaamista, vastuullisuusosaamista sekä vihreän siirtymän osaamista. Osana toimintamallia kehitetään arviointityökalu, joka mittaa jatkuvan työssä oppimisen vaikutusta liiketoiminnan tulokseen, erityisesti suorituskykyyn, resilienssiin ja elinvoimaisuuteen.